Praktische informatie

Deze pagina biedt u volop praktische informatie over IKC de Noordster. Op ons ouderportaal MijnSchool kunnen ouders terecht voor extra informatie. Daarvoor dient de link bovenaan deze pagina.

Zoekt u naar specifieke informatie over IKC de Noordster en vindt u die niet op onze site, mail ons dan. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

Tevens vindt u hier de nieuwsbrief die elke maand verschijnt.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie 18 okt t/m 24 okt
Kerstvakantie 25 dec t/m 9 jan
Voorjaarsvakantie 21 feb t/m 27 feb
Pasen 15 apr t/m 18 april
Meivakantie 25 april t/m 8 mei
Hemelvaart 26 en 27  mei
Pinksteren 4 juni t/m 6 juni
Zomervakantie 18 juli t/m 28 augustus

Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in de meivakantie.
De dag voor de zomervakantie (16 juli) zijn de kinderen wellicht ook vrij.

Openingstijden basisschool

De groepen 1 t/m 8 volgen op maandag tot en met vrijdag onderwijs van 8.30 uur tot 14.15 uur.

Alle groepen hebben gymnastiek op dinsdag. We gaan hiervoor met de bus naar de gymzaal in Oude Bildtzijl.

Openingstijden peuteropvang

De peuters op de Noordster komen op maandag en woensdag bij elkaar. Ze beginnen om 8.15 uur en gaan om 12.15 weer naar huis. IKC de Noordster is een VVE locatie.

 

Hier vindt u het inspectierapport van de peuteropvang. Inspectie peuteropvang.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=141887

Gevraagde ouderbijdrage

Niet alle activiteiten op school worden door de overheid vergoed. Voor bijzondere activiteiten en feesten vragen we onze ouders een vrijwillige bijdrage. Deze bedraagt € 15 per kind per jaar. Hiervan betalen we onder meer het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag.

Schoolreisje en schoolkamp

Ieder jaar gaan de kinderen op schoolreis. Om dit mogelijk te maken vragen we van ouders een bijdrage. Wat de gevraagde bijdrage voor dit jaar zal worden, wordt eind oktober bekend.
In schooljaar 2022-2023 organiseren we een soort survival. Het volgende schoolkamp organiseren we in schooljaar 2023-2024.

Een bijdrage van Kindpakket

Ouders die een lager inkomen hebben (op bijstandsniveau) kunnen een beroep doen op het Kindpakket. Met een bijdrage uit het kindpakket kunnen kinderen mee doen aan sport of andere binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leven kleur geven. Meer informatie vindt u op kindpakket.nl.

Onze schoolgids

In de schoolgids van IKC de Noordster vinden ouders, verzorgers en belangstellenden veel informatie over onze basisschool en wat wij onze leerlingen te bieden hebben. De Schoolgids kunt u hier downloaden.

Ons jaarplan

Ieder nieuw schooljaar maken we neen nieuw jaarplan. Daarin beschrijven we welke onderwerpen die we dat schooljaar oppakken. U kunt ons jaarplan 2021-2022 hier downloaden.

Ons schoolplan

Het schoolplan van de Noordster gaat over de periode 2019-2023. In dit plan beschrijven we aan wat we van plan zijn met ons onderwijs. Zo kunnen ouders en andere belangstellenden zien wat we willen bereiken. Download hier ons schoolplan en het schoolplan beredeneerd aanbod kunt u hier downloaden

Ons jaarverslag

Aan het eind van ieder schooljaar leggen we verantwoording af van hetgeen we dat jaar hebben bereikt. U kunt ons jaarverslag 2020-2021 hier downloaden 

Op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ons privacybeleid

Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op de site van onze stichting, cbo-nwf.nl.

School ondersteuning profiel (SOP)

Sinds de invoering van de wet op het Passend Onderwijs in 2014 is iedere school verplicht om een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) op te stellen.
In het SOP beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden naast de basisondersteuning die door het samenwerkingsverband is opgesteld en waar alle scholen in het samenwerkingsverband aan moeten voldoen. 
Hierin wordt beschreven aan extra ondersteuning kan bieden.
Het samenwerkingsverband is verplicht om in het hele gebied waar zij verantwoordelijk voor zijn alle mogelijke ondersteuning te bieden die nodig is om de kinderen in het gebied te begeleiden.
Dit betekent dus niet dat iedere school alles moet kunnen bieden.

Klik hier om het SOP te openen.

U heeft een klacht. Wat dan?

Bent u niet tevreden over een beslissing of het gedrag van iemand op de Noordster, bespreek dit dan met haar of hem. Komt u er samen niet uit, bespreek het met de directeur van IKC de Noordster, mevrouw Margriet Visser. Biedt dit geen oplossing of heeft u hierbij ondersteuning nodig, neem dan contact op met de klachtencommissie van onze stichting CBO Noardwest Fryslân. De klachtenregeling vindt u hier.

Onze contactgegevens

IKC de Noordster
't Kort Morn 2
9072 AK Nij Altoenae

0518-402494
denoordster@cbo-nwf.nl

Directeur: Margriet Visser

Banknummer: NL34 RABO 0138 7069 21 

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor opvang

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....